top of page
Anchor 1

Somatic Experiencing : utbildningen

Utbildningen består av tre nivåer : Beginning, Intermediate och Advanced level. Varje nivå består igen av två delar, modul I och II. Utbildningen pågår i 3 år med två moduler per år. Modulerna kommer att ligga med en del under våren och en under hösten - eller tvert om, sammanlagt 12 dagar, med 216 undervisningstimmar på 3 år.

I samband med utbildningen ges tillfälle till egenterapi och handledning både i grupp och individuellt. Dessutom är flera assistenter tillgängliga för att ge behandlingar mellan kurs tillfällena.

 

Handledning kan göras individuellt eller i grupp. Ett visst antal timmar skall dock göras individuellt. Ett visst antal timmar av handledning i grupp skall dessutom göras med en internationell lärare som handledare. Detta kan göras med föreläsaren eller seniorassisten i utbildningen. I vissa fall gästar föreläsarna med en kurs utanför utbildningen och tillfället kan då tas att få handledning.

Det krävs 18 timmar egenterapi och 18 timmars handledning för att bli godkänd Somatic Experiencing terapeut.

Du förbinder dig med kontrakt till en nivå i taget, om inte något annat är avtalat. För att bli certifierad som Somatic Experiencing terapeut ( SEP ), skall hela utbildningen med det nödvändiga antalet egenterapi och handledning vara genomförda. Frånvaro från undervisningen kompenseras genom att missade dagar tas igen på samma nivå i en annan utbildningsgrupp. Om frånvaron gäller endast en eller två dagar, genom att se på videoinspelningen av undervisningen på särskild studentweb. I sådant fall krävs också en timmes handledning per missad undervisningsdag med demonstration och instruktion i kursdagens praktiska övningar. Detta bekostas av studenten.

Det behöver vara minimum 25 st studenter som har anmält sig och klara med SE intro senast 13 November 2024, för att utbildningen kan starta den 21 Januari 2025. Annars blir uppstart med beginning 1 hösten 2025.

Anmälan - se nederst på sidan..

 

 

Utbildningen med Grupp 7 börjar den  28.10 - 02.11 2021

se andra tider genom att klicka på den här länken

Utbildningen med Grupp 8 börjar den 17.04 - 22.04 2023

se andra tider genom att klicka på den här länken

Utbildningen med Grupp 9 börjar den 17.04 - 22.04 2025

se andra tider genom att klicka på den här länken

 

 

Kursplan Beginning I och II

På denna nivå i utbildningen får du dom grundläggande principerna och färdighets träning i det terapeutiska arbetet med Somatic Expereincing metoden.

Traumats fysiologiska bakgrund

Skapa ett ”tryggt rum”, finna och stödja de sunda försvars reaktionerna i kroppen, stödja och främja klientens styrka och kontroll.

Spåra kroppens naturliga rörelser som syftar till förlösning av trauma, titrera interventioner så att klienten inte blir överväldigad och etablera kontinuitet genom klientens upplevda, kropps förnimmelser.

Etablera och fullfölja orienterings- och försvars reaktioner, samt teori och erfarenhet i att utlösa överskotts energi från nervsystemet.

Kopplingsdynamik, SIBAM (som är element i den inre upplevelsen) och integration av upplevda polariteter.

för att återskapa kroppens naturliga självreglering.

Identifiera, normalisera och stabilisera traumatiska reaktioner.

Retraumatisering och falskt minne.

Åtskilja ångest från orörlighet, skapa, återetablera och upprätthålla sunda gränser

Traumats transformerade kvaliteter.

Integration av traumaarbete i den löpande terapin.

Korttidslösningar för både akuta och kroniska symtom.

Kursplan Intermediate I och II

På den här nivån kommer vi att undersöka hur olika kategorier och orsaker till traumatisk chock verkar olika på nervsystemet. Åtgärder och behandling av de olika fallen kommer att gås igenom, demonstreras och övas på.

Allomfattande förhöjd autonomt alarm beredskap, Global High Intensity Activation (GHIA).

Exempelvis : tidiga trauman som komplicerad graviditet, komplicerad födsel, hög feber, syrebrist och anestesi.

Trauman och angrepp man inte kunnat undfly.

Exempelvis : rån, våldtäkt, terrorangrepp.

Fysisk skada.

Exempelvis : brännskada, narkos, operation.

Skador med hög intensitet och sviktande möjlighet till fysiskt försvar.

Exempelvis : huvudskador efter fall, skidolyckor och bilolyckor.

Utvecklingstrauman och emotionella trauman.

Exempelvis : omfattande omsorgssvikt, förlust av föräldrar som barn, sjukhus- och barnhemsvistelse.

Naturkatastrofer. Exempelvis tsunami, orkaner och jordskalv.

Tortyr och rituellt övergrepp. Exempelvis krigstortyr och koncentrationslägervistelse.

Kursplan Advanced I och II

På denna nivå undervisas i de mer förfinade delarna av Peter A Levines teori och metod samt i teman som fortfarande är under utveckling.

Förhållandet mellan trauman och olika kliniska syndrom.

Exempelvis : högt blodtryck, migrän, astma, fibromyalgi och pseudo epileptiska anfall.

Ytterligare fördjupning och integration av Somatic Experiencings teori och praktik med din egen yrkesmässiga specialitet och integrering med andra teoretiska modeller.

Somatic Experiencing som kroppsterapeutisk intervention och den praktiska användningen i relation till olika traumakategorier.

Integrering och klinisk användning av kunskap från ny neurobiologisk och neuro fysiologisk forskning.

Arbete med somatisk resonans.

Specialämnen, bland annat arbete med födsel, barn och spädbarn.


Anmälan ...................

Anchor 2
Anchor 3

Thanks! Message sent.

bottom of page